Všichni jsme tak trochu studenti

V 2Tm 1,1–6Pavel povzbuzuje svého milovaného syna Timotea, na kterého je hrdý, aby neztratil nadšení pro to, co přijal vzkládáním rukou. Jedním dechem ale dodává, že to, čím Timoteus je, je díky jeho babičce a mámě. Pavel si Timotea „adoptoval“ a jen pokračoval v tom, co jeho babička a máma započaly. Když jsem v roce 1985 s kamarády přišel na nedělní bohoslužbu, byli kolem nás především starší lidé, a přesto nikdy nezapomenu na jejich DNA, která v nás vypůsobila touhu růst, proměňovat se, něco ve svém životě realizovat, touhu podobat se Kristu. I oni si nás adoptovali. Tuto DNA jsem se snažil posléze přinést i do služby v TC. Pomoci lidem ke změně a růstu, nenechat je být. Hledali jsme fungující koncept pro středisko. Výsledkem hloubání byl model učednictví, který funguje dodnes. 

Učednictví je nutný předpoklad k dosažení cíle

Efeským 4,11–17 definuje, kam nás má učednictví dovést. Jsou to kroky k uskutečnění něčeho konkrétního v osobním životě a skrze můj život. Smyslem učednictví je naplnit místo, které Bůh pro nás připravil, a být druhým prospěšní. I studenti, přicházející do programu, mají potenciální dovednosti a charakter, který potřebují rozvinout a využít pro Boží království v rámci svého života. 

Chceme budovat lidi s ohledem na jejich dovednosti. Teen Challenge vnímám jako malý sbor, kde potřebujeme proroky, pastýře, apoštoly, evangelisty a učitele, aby se studenti mohli rozvíjet ve svých obdarováních a mohli být prospěšní lidem v církvi i mimo ni. Chceme, aby tak naplnili Boží záměr se svým životem. 

Potřebujeme zralost. Druhý cíl, který z textu vyplývá, je stát se zralými podle míry Kristova lidství, které je definováno především stálostí charakteru bez ohledu na situace. Pokud nemáme charakter podobný Kristu, cokoliv uděláme, dříve nebo později narazí. Naši studenti viditelně nezvládali svůj život, ale v různých situacích je každý z nás v nějaké oblasti nestálý. Kristův charakter nám pomáhá nenechat se manipulovat, nepodléhat různým okolnostem, které do života přicházejí a které nám brání projevit laskavost a milovat v každé situaci. 

Pro učednictví potřebujeme vytvořit podmínky

• Příklad. Bohuslav Wojnar, Stašek Cichy, další mí duchovní otcové mi byli skvělým příkladem – stále se snažili v tom, co věděli a dělali, rozvíjet, neustrnout. Nedělali to samoúčelně, ale potřebovali to pro to, kde sloužili. Pokud se sám stále učím, druzí to vidí jako něco přirozeného a jen tak „mimochodem“ to chtějí také. Příklad vyvolává touhu, chtění. Učíme se příkladem. 

• Vztah. Učednictví v žádném případě nemůže fungovat bez vztahu. V našem biblickém příběhu byly minimálně tři osoby, které Timotea ovlivňovaly – babička, matka a Pavel. Jak rozvíjet, co jsme „vzkládáním rukou získali“? Potřebujeme někoho, kdo nám s tím pomůže. 

• Podněty. Klíčovým znakem učedníka je vyhledávání podnětů, lidí a míst, kde se může něco naučit, něco získat. I my pastoři, vedoucí služebníci, ale nejen my, se potřebujeme celoživotně učit, abychom mohli naplnit Boží záměry. Když jsem studoval vysokou školu, byly pro mě podněty profesorů klíčové, stejně jako podněty z četby nebo spolupráce na nějakém tématu. Když chtěl Ježíš něco učedníky naučit, vystavil je podnětům. Vyslal je do vesnic, mluvil s nimi o tom. 

• ZávazekMusí být jasně definovaný, musí obsahovat to, o co nám jde, kam se chceme posunout, co chceme získat, jinak to nikam nepovede. Jak závazek bude vypadat, je druhá věc, ale je nutné mít na zřeteli, že bez závazku není možné učednictví provozovat. 

• Pravidelnost. Opakování je důležité. Každý člověk potřebuje dovednosti i vědomosti cvičit. Potřebujeme si určit konkrétní čas a být v tom věrní. 

• Vykazatelnost. To, čemu věřím, a to, co dělám, má mít vždy nějaký konkrétní výsledek. Pokud nejsme ochotni ověřovat správnost své víry a v podstatě čehokoli, jsme v pasti domněnek. Vykazatelnost znamená ochotu podrobit sebe a své jednání testu.

• ErudiceErudice znamená věci umět tak, abych je byl schopen předávat, učit druhé. Nebudeme dobře formovat učedníky jen tím, že jsme křesťané, potřebujeme konkrétní dovednosti, zkušenosti a vzdělání, a to i ve věcech duchovních, jako jsou dary Ducha svatého. 

(ze semináře, zkráceno, upraveno)

Petr Král, ředitel TCI ČR

Také by vás mohlo zajímat