Žena z Přísloví 31 – očima ženy – Statečnost a moudrost

„Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.“ (Př 31,10)

Těmito slovy začíná text oslavné básně popisující ideál ženy mimořádných kvalit. Mnohokrát zazněl v různých podobách na setkáních pro ženy s cílem inspirovat a povzbudit. Do jaké míry se to dařilo, nevím, ale zkusme se dnes podívat na tento obraz ženy z trochu jiného pohledu.

Co se vlastně myslí pojmem „žena statečná“? Kniha Přísloví dává tomuto tématu čestné místo – uzavírá sbírku moudrostí, z nichž většina je připisována právě Šalomounovi. Pojmenování „statečná“ může být poněkud zavádějící, neboť navozuje představu jakési bojovnice. Jiné překlady uvádí „znamenitá“ nebo „řádná“. Jde o popis ideálu zahrnujícího více vlastností, popis osobnosti, která se vzorovým způsobem dokáže vyrovnat s veškerými výzvami i očekáváními. V našem prostředí je zaběhlé pojmenování „statečná“, a tak se jej budeme nadále držet.

Položme si tedy nejprve otázku: Kdo je statečná žena, jejíž hodnota daleko převyšuje hodnotu perel a drahokamů? Verše v Přísloví 31 uvádějí, že se jedná o manželku a matku synů, o skvělou obchodnici, podnikatelku, manažerku, hospodyni, o ženu, která měla srdce na pravém místě. Starala se nejen o svou rodinu, dům, majetek, ale dokázala vidět i za hranice svých pozemků. Její dlaň se vztahovala k lidem, kteří potřebovali pomoci. Dokázala druhé povzbudit, vlídně podpořit a s úsměvem kráčet životem. Můžeme říci, že její vliv a přínos v dané komunitě byl bezesporu obdivuhodný.

Další otázka, která by dle mého mohla následovat, je: Pokud by tato žena skutečně existovala, co bylo tajemstvím její statečnosti?

Statečná žena nebyla statečná proto, že měla tolik práce, nýbrž všechna její činnost se stala její další kvalitou. Myslím si, že statečné ženy, a samozřejmě ani stateční muži, se nikdy nenarodili jako stateční. Všichni museli k této křesťanské ctnosti ve svém životě nějak dojít. Podobně je to i s další ctností, s moudrostí. Nikdo nemůže říct, že by moudrostí oplýval již od narození. Nicméně spojitost mezi statečností a moudrostí je v tomto případě vskutku mimořádná. Podívejme se na to: „Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.“ (Př 3,13–15) Srovnáme-li úvodní verš s citovanými verši, zjistíme, že hodnota statečnosti a moudrosti je podobná – obě dvě křesťanské ctnosti jsou drahocennější než perly. Pokud budeme pokračovat v této linii, nabízejí se další biblické odkazy: „Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje; kde je poznání, tam se komory naplňují vším drahocenným a příjemným majetkem.“ (Př 24,3–4) Kde jinde bychom mohli nalézt naplnění tohoto textu než právě v domě statečné ženy? Stará se o vlnu, len, zhotovuje přikrývky z jemného plátna, oděv ze šarlatu. Tato činnost nepatřila k levným záležitostem. Pokud měla pole, vinice, jistě bylo co sklízet, s čím obchodovat. Kdo ví, jaké další skvosty bychom nalezli v její příjemné domácnosti. K tomu všemu ještě jeden bonus – pracovala s chutí vlastníma rukama. I dnes je vysoce ceněná kvalita produktů domácí výroby.

Další provázanost mezi statečností a moudrostí můžeme objevit v následujícím verši: „Ale kdo mě poslouchá (moudrost), v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“ (Př 1,33) Zde se pravděpodobně ukrývá tajemství její statečnosti. Statečná žena nemusela být bojovnice, neměla potřebu procházet žádnými kurzy osobnostního rozvoje, bohatě stačilo, když porozuměla, odkud může tuto moudrost čerpat. Protože „moudrost je lepší než válečné zbraně…“ (Kaz 9,18) Statečnost ženy vycházela z jejího vztahu s Bohem, neboť „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ (Př 9,10)

Co říct na závěr? „Žena statečná“ nemusí být zrcadlem nastaveným naší nedostatečnosti, jak by se mohlo zdát, nýbrž krásnou barevnou reklamou slibující, kým se můžeme stát. Tato žena se někdy na počátku svého života rozhodla, že bude stavět svůj život na bázni před Hospodinem. To se stalo principem, který ji vedl krok za krokem, rok za rokem. Takto získaná moudrost nalezla praktické vyústění v řadě vlastností a dovedností, až tu najednou stojí kupodivu nejen žena „dokonalá“, ale též žena moudrá. Záleží na našem úhlu pohledu. To, co potřebujeme, nejsou drobné kosmetické změny, ale hluboké vnitřní rozhodnutí ohledně toho, kým chceme být. Kdybychom se té ženy v době jejího mládí zeptaly, jestli se jednou chce stát statečnou ženou, pravděpodobně by nám odpověděla, že takto vůbec nepřemýšlí. Šlo jí o to, aby prožila svůj život v bázni před Bohem a získanou moudrostí mohla pozitivně ovlivnit společnost kolem sebe. To může být cesta i pro každou z nás.

Také by vás mohlo zajímat