Mladí mladě mladým

Služba Mladé rodiny… Představuji si partu mladých akčních nadšenců, kteří poněkud odrostli klasickým akcím pro mladé (rozuměj studenty) a kteří se nehodlají smířit s tím, že festivalová éra je pro ně už definitivně pryč… Vzhledem k tomu, že život před každého z nás neustále klade nové výzvy, rozhodli se rozšířit svou vizi a moderními způsoby oslovit mladé rodiny celé Apoštolské církve. Zkrátka mladí mladě mladým…

Redakce ŽvK svého času horovala pro festival Kristfest Old pro nás duchem věčně mladé. Vás znám coby organizátory Kristfestu Family. Kde se takový nápad vzal?

Pocházím ze sboru AC KC Český Těšín, kde jsme měli velkou mládež. Společně jsme se účastnili spousty akcí, jezdili jsme na různé festivaly (Kristfest, CampFest, NaMax atd.), obecně jsme byli hodně akční. Postupně jsem začal pomáhat s organizováním festivalu Kristfest, který jsme s Martinem Pencem a dalšími skvělými lidmi deset let budovali. Mezitím jsem se oženil a zanedlouho jsme se ženou Pavlou byli požehnaní dvěma syny – Tobiasem a Krystianem. S Pavlou jsme vnímali velkou touhu sloužit mladým rodinám nejen v našem sboru, a tak jsme spolu s dalšími lidmi založili festival Kristfest family. 

O festivalu Kristfest Family jsme už psali (ŽvK 10/2018 a 11/2019), můžeš ho více přiblížit?

Festival Kristfest Family je letní akce, která je velmi podobná klasickému Kristfestu, který většina z nás zná. Je určen manželským párům a rodinám (nejen) s dětmi. Jsme velmi rádi, že za těch pár let, kdy festival organizujeme, se v naší církvi dostal do povědomí. Jezdí tam manželské páry a rodiny s dětmi, které řeší podobné výzvy, témata a životní situace. Zažíváme skvělý společný čas, ale zároveň se můžeme vzájemně povzbudit. 

Kristfest Family a služba mladým rodinám. Jak to spolu souvisí?

Jak jsem říkal na začátku, v našem sboru je poměrně velká skupina mladých rodin s malými dětmi. S Pavlou jsme vnímali, že by bylo skvělé se začít pravidelně setkávat, být spolu, budovat se navzájem a také vytvářet dobré prostředí našim dětem. Našemu pastorovi se ta myšlenka líbila a za pár týdnů bylo první setkání. Už několik let se pravidelně setkáváme každý měsíc, vždy pozveme hosty (manželský pár), kteří se s námi dělí o své životní příběhy z různých oblastí (výchova dětí, finance, manželství apod.). Je to vždy skvělý čas, je úžasné se nechat inspirovat životy dalších křesťanů, můžeme se ptát na různé věci a také se navzájem poznávat. Pravidelně jezdíme na chatu do Jeseníků, chodíme na výlety a jsme prostě rádi spolu.

Pravidelně se setkáváte každý měsíc, vaše vize tam ovšem nekončí…

Ano, přesně tak. Před časem jsme prožili, že bychom měli službu mladým rodinám rozšířit a nabídnout ji celé církvi. Právě z festivalu Kristfest Family a ze zkušeností z různých sborů vidíme, že rodiny s malými dětmi řeší většinou podobné problémy a výzvy, ať už ve výchově dětí nebo v manželství. Proto bychom se chtěli navzájem povzbuzovat, propojovat a obohacovat v rámci celé církve. Celou myšlenku jsme také zkonzultovali s biskupem Martinem Moldanem a výsledkem je tato nově vznikající služba. 

Jaká je hlavní vize celocírkevní služby Mladé rodiny?

Hlavní vizí nové služby Mladé rodiny je budovat rodiny, které se budou podílet na budování zdravé církve. Chceme motivovat a povzbuzovat rodiny Apoštolské církve i mimo ni k tomu, aby byly silné a zakořeněné v Božím slově. Důležité je také vzdělávání v oblasti manželství, výchovy dětí a dalších. Jsme přesvědčeni, že každá rodina má obrovský potenciál, proto chceme povzbudit rodiny do služby a zaměření se i na ostatní lidi kolem sebe. Zdravá rodina také vytváří prostředí, kam budou moci přicházet sousedé a nevěřící přátelé. Díky tomu je možné přirozeně ukazovat na Krista. Naše hlavní motto je: „Zdravá rodina = zdravá církev“.

Každá rodina má obrovský potenciál.

Jaká je vaše cílová skupina?

Jelikož jsou rodiny různorodé (některé mají malé děti, některé starší, některé obojí), není úplně jednoduché přesně určit cílovou skupinu. Takovým gró cílové skupiny, se kterou pracujeme i v našem sboru, jsou rodiny s dětmi ve věku 0 let až 2. stupeň základní školy. Nicméně naše služba může oslovit rodiny napříč věkovým spektrem. 

Jaké hlavní aktivity plánujete v rámci této služby?

Chceme se zaměřit na několik oblastí. První z nich jsou semináře, přednášky, talkshow na aktuální témata v oblasti rodiny, výchovy dětí a manželství, ale i diskuze a sdílení. Rádi bychom, aby tyto semináře, talkshow a další formy vyučování byly od začátku vysílány on-line, a byly tedy k dispozici pro všechny v rámci celé ČR. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tyto semináře mohly probíhat také v klasické podobě naživo ve sborech. V současné době se věci těžko plánují, proto usilujeme o to, aby vše bylo k dispozici i on-line. Druhou aktivitou je letní festival Kristfest Family. Poslední oblastí je pak budování komunity mladých rodin v ČR a propojování sborů naší církve. Byli bychom velmi rádi, aby podobná setkávání, která probíhají v našem sboru, fungovala také v dalších sborech. Pokládáme za důležité i propojení služebníků, kteří už rodinám ve svých sborech slouží. Naším cílem je vytvořit platformu, kde by se tito služebníci mohli spojit, sdílet a navzájem inspirovat. 

To jsou skvělé plány, ale asi budou poměrně náročné na organizaci a realizaci…

Určitě. Jsme si vědomi toho, že bez schopného týmu by to nebylo možné. Proto aktuálně budujeme tým lidí, který bude tuto službu rozvíjet. Výhodou je, že někteří z nás jsou také součástí organizačního týmu Kristfest Family (Ćmielovi a Měrkovi, viz medailonky). Věříme, že Bůh volá do této služby také další rodiny. Pokud právě čtete tento rozhovor a chtěli byste se k nám připojit, budeme moc rádi, když napíšete. Také prosíme o přímluvné modlitby, aby tato nově vznikající služba naplnila svůj záměr. 

Kdy oficiálně služba Mladé rodiny startuje?

Aktuálně jsme ve fázi příprav – budujeme tým, dáváme dohromady náměty na témata (tak, aby byla co nejvíce aktuální pro většinu mladých rodin), oslovujeme řečníky pro přednášky. Start služby plánujeme na podzim tohoto roku, kdy bychom chtěli odstartovat i první sérii přednášek a talkshow.

Jaký je tedy váš časově nejbližší projekt, na kterém pracujete?

Časově nejblíže je letní festival Kristfest family. A pak na podzim ty první přednášky. Pevně věříme, že festival letos proběhne. Plánujeme a připravujeme ho standardním způsobem, nicméně nevíme, jaká bude v létě situace. Aktuální informace ale určitě najdete na našem webu www.kristfest-family.cz.

Mockrát děkuji za rozhovor.

–ib–

Podpora a kontakt

Pokud byste chtěli podpořit začínající službu Mladé rodiny AC pravidelně nebo jednorázově, budeme vděčni za libovolný finanční příspěvek na účet: 2100731344/2010, VS: 100.

Pokud byste se chtěli připojit do týmu služby Mladých rodin nebo se nás na cokoliv zeptat, pište na: rodiny@apostolskacirkev.cz 

Další informace o službě najdete také na webu Apoštolské církve: https://apostolskacirkev.cz/sluzba/mlade-rodiny

Proč zrovna mladé rodiny?

Myslím, že to bylo někdy na podzim roku 2015, kdy jsem se v jedné těšínské kavárně setkal s Bogdanem Walkem a jeho milou manželkou Pavlou. Do té doby jsem Bogdana moc neznal. Během setkání mi vyprávěl o sobě, své rodině a svých snech. Představil mi touhu věnovat se více mladým rodinám (tedy svým vrstevníkům).

Přiznám se, že jsem mírně zápasil s jistou dávkou skepse. Což o to, nápad to je dobrý, ale co z toho nakonec bude? Neskončí stejně jako mnoho jiných projektů, jimž chyběla dostatečná vytrvalost, moudrost či podpora ze strany ostatních? Roky však běžely a já mohl Bogdana sledovat, jak jde krok za krokem za svým cílem. Pořádal akce nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i na úrovni celé církve, jako například Kristfest family.

Někdo možná může namítnout: „Proč zrovna mladé rodiny? Copak nejsou i jiné důležité věkové či sociální skupiny, které by zasluhovaly naši pozornost?“ Osobně se domnívám, že mladá rodina (mladí manželé) čelí řadě specifických výzev: jsou to mladí lidé, kteří se nedávno vzali, tedy opustili své rodiče a začali žít s úplně novým člověkem, kterého mnohdy ani pořádně neznali. Mají krátce po škole a vstupují do zaměstnání, do toho se jim narodí děti… Zkrátka je to příliš mnoho změn, a tedy i potenciálních rizik na to, abychom nad nimi mávli rukou a nechali je napospas sobě samým.

Moje vlastní pozorování a pastorační zkušenost dokazuje, že prostý předpoklad „jsou to věřící lidé, manželství tedy musí fungovat“ absolutně neplatí. Jakkoli nechci snižovat jejich víru a duchovní zkušenost, zkoušky, kterým čelí, jsou jednoduše někdy příliš silné a mladé manželství se může ocitnout v krizi.

Potřeby, kterým mladá manželství čelí, jsou různé: od toho, jak budovat rodinu po praktické stránce přes různé psychologické obtíže (muž a žena někdy pochází z naprosto rozdílných prostředí, přičemž tyto odlišnosti se projeví, až když začnou žít spolu) až po duchovní výzvy – jak si udržet zdravou víru, a ještě sloužit ve sboru navzdory všem výzvám v jejich životech.

V roce 2017 jsem na Konferenci AC představil vizi pro budování naší církve. Jedná se o tři hlavní body: církev má být přitažlivá, užitečná a vícerychlostní (ŽvK 02/2018). Aby církev byla přitažlivá, je nutno se starat o všechny generace a sociální skupiny. To je i odpověď na úvodní otázku „Proč zrovna mladé rodiny?“ Je třeba se starat o všechny, nejen o mladé rodiny. Jsem vděčný Bohu, že povolává své služebníky do každé oblasti, tedy i k mladým rodinám.

Na závěr chci jen zdůraznit, že této službě věřím, vidím ji jako strategickou. Vždyť církev bude natolik zdravá, jak zdravé a silné bude mít rodiny. Jen zdravá rodina je schopna vychovávat zdravé děti (duchovně a morálně). Takové děti, které jednou nebudou „marnotratnými syny a dcerami“, „misijními objekty“, ale budou samy schopny zakládat zase zdravé rodiny. Jen tak bude církev pokračovat do dalších generací.

Také by vás mohlo zajímat