Martin Moldan

O pokoji

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (L 2,14)  „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!“ (L 12,51)  Drazí čtenáři Života v Kristu,  prosinec je posledním měsícem […]

Ne mocí ani silou

Drazí čtenáři, toto číslo Života v Kristu se zaobírá otázkou Boží moci. Z větší části jde o ohlédnutí za květnovou pastorálkou, která měla téma „Nadpřirozeno v naší realitě“. Jednotlivá kázání odrážela roli Ducha svatého v našem životě a službě. Můj příspěvek vycházel z Hospodinova slova […]

Úcta, respekt, učednictví

Drazí čtenáři, aktuální číslo Života v Kristu se vrací k pastorální konferenci z března tohoto roku. Tato pastorálka, slangově nazývaná „studijní“, se zabývala generační obměnou v církvi, potažmo i v dalších církevních organizacích.  Téma je pro nás velmi důležité, neboť generace současných pastorů stárne […]

O Boží moci

„Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“ (2Tm 3,5 B 21) Drazí čtenáři Života v Kristu, tématem dnešní úvahy je „Boží moc v rozmanitých situacích křesťanova života“. Tento článek píšu jen pár dní poté, co […]

O kříži

„V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo […]

Nestrachujte se

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.“ (Mt 24,6 B21) Drazí čtenáři, myslím si, že když učedníci z Ježíšových úst slyšeli tato slova, moc potěšeni nebyli. Všichni si […]