Duchovní síla

„A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.“ (2Tm 2,1) Drazí čtenáři Života v Kristu, v první řadě Vám všem přeji mnoho Božího požehnání do roku, který je před námi. Jako křesťané chceme hledat svou sílu především u Pána. Doba, v níž se…

O pokoji

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (L 2,14)  „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!“ (L 12,51)  Drazí čtenáři Života v Kristu,  prosinec je posledním měsícem…

Ne mocí ani silou

Drazí čtenáři, toto číslo Života v Kristu se zaobírá otázkou Boží moci. Z větší části jde o ohlédnutí za květnovou pastorálkou, která měla téma „Nadpřirozeno v naší realitě“. Jednotlivá kázání odrážela roli Ducha svatého v našem životě a službě. Můj příspěvek vycházel z Hospodinova slova…

Úcta, respekt, učednictví

Drazí čtenáři, aktuální číslo Života v Kristu se vrací k pastorální konferenci z března tohoto roku. Tato pastorálka, slangově nazývaná „studijní“, se zabývala generační obměnou v církvi, potažmo i v dalších církevních organizacích.  Téma je pro nás velmi důležité, neboť generace současných pastorů stárne…

Znovu o hledání identity

„…dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, … že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se…

O Boží moci

„Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“ (2Tm 3,5 B 21) Drazí čtenáři Života v Kristu, tématem dnešní úvahy je „Boží moc v rozmanitých situacích křesťanova života“. Tento článek píšu jen pár dní poté, co…

Slova, která zastaví i bouři

Drazí čtenáři, co se vám vybaví, když uslyšíte slova jako „komunikace“, „komunikovat“? Vaše odpověď bude pravděpodobně záviset na vašem povolání. Jste-li zaměstnáni například u technických služeb ve vaší obci, vybaví se vám údržba silnic. Pracujete-li na manažerské pozici, komunikaci budete…

O kříži

„V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo…